Διαγωνισμοί Δημοσίου

Αναλαμβάνουμε πλήρως την υποστήριξη επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου, καθώς και σε Πρόχειρους Διαγωνισμούς.

Η διαδικασία υποβολής προσφοράς σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς λαμβάνει χώρα μέσω:

 • της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).
 • της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας cosmoONE  (σουίτα εφαρμογών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών sourceONE).
 • της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν στην ολοκληρωμένη καταχώρηση όσων απαιτούνται ώστε να συμμετάσχει μια επιχείρηση σε ένα διαγωνισμό δημοσίου [με εμπειρία άνω των 5 ετών - δείτε εδώ Ενδεικτικό Πελατολόγιο].  


 


Αναλυτικά η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την Συμβουλευτική Υποστήριξη (πλήρη Διαχείριση Φακέλου) ως εξής:
 • Προετοιμασία Εγγράφων και Αναλυτική Λίστα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, με επισήμανση κρίσιμων παραμέτρων για την Υποβολή Προσφοράς. 
 • Απαρίθμηση & Έλεγχος όλων των απαιτούμενων Δικαιολογητικών καθώς και της Τεχνικής / Οικονομικής προσφοράς κτλ.
 • Έλεγχος συνδεσιμότητας στον ΕΣΗΔΗΣ και επαλήθευση κωδικών.
 • Συμπλήρωση Αναγκάιων Εντύπων [Υπεύθυνες Δηλώσεις, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά καθώς και Φύλλα συμμόρφωσης, Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) & Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)].
 • Ηλεκτρονική Επισύναψη (upload αρχείων) όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς (πληροφοριακό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, cosmoONE & iSupplies).
 • Συμπλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος [Καταχώρηση απαντήσεων απαίτησης στα αντίστοιχα πεδία, Αναγκαίες παραπομπές (φύλλα συμμόρφωσης), Καταχώρηση Προσφερόμενων Τιμών, Δημιουργία συστημικών εκτυπώσεων οικονομικής και τεχνικής προσφοράς].
* Δυνατότητα Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής ή σε περίπτωση που ήδη υπάρχει, δωρεάν Έλεγχος εγκυρότητας και ισχύος.
 
Επιπροσθέτως παρέχονται:
 • Παροχή οδηγιών για την ορθή δημιουργία του φυσικού φακέλου που κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή έπειτα από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
 • Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (Αναθέτουσα Αρχή, Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών) για τυχόν διευκρινίσεις ή προβλήματα επί της διαδικασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο.
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση λοιπών συμπληρωματικών δικαιολογητικών - διευκρινήσεων, επικαιροποιημένων εγγράφων που τυχόν ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και προδικαστικών προσφυγών.
 Σε περίπτωση Κατακύρωσης:
 • Απαρίθμηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγχος και ηλεκτρονική καταχώρησή τους.
 • Καταχώρηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης κλπ).

  Περισσότερες πληροφορίες στα   καλέστε 2118505001, 2108028330 ή εκδηλώση ενδιαφέροντος στη Φόρμα Επικοινωνίας για να σας καλέσουμε.

  Τι είπαν για εμάς οι πελάτες μας...

  Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση Εξυπηρέτηση σας.

  -Εταιρεία Υπηρεσιών Logistics

  Ευχαριστουμε τους συνεργάτες σας και τις υποδείξεις σας για τις διορθώσεις για μια καλη επιτυχια!

  -Property Consultants
  Σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία.
  -Dentalcom.

  Σας ευχαριστούμε για το προσωπικό σας ενδιαφέρον που επιμένετε να διατηρείτε για την περίοδο που υποστηρίξατε τη συμμετοχή μας για τον διαγωνισμό του Μ.Σ.

  -Εμπόριο Ειδών Διατροφής.