Διαγωνισμοί Δημοσίου

Αναλαμβάνουμε πλήρως την υποστήριξη επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου,καθώς και σε Πρόχειρους Διαγωνισμούς.

Η διαδικασία υποβολής προσφοράς σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς λαμβάνει χώρα μέσω:

 • της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).
 • της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας cosmoONE (σουίτα εφαρμογών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών sourceONE).
 • της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν στην ολοκληρωμένη καταχώρηση όσων απαιτούνται ώστε να συμμετάσχει μια επιχείρηση σε ένα διαγωνισμό δημοσίου [με εμπειρία άνω των 5 ετών - δείτε εδώ Ενδεικτικό Πελατολόγιο].Αναλυτικά η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την Συμβουλευτική Υποστήριξη (πλήρη Διαχείριση Φακέλου)ως εξής:
 • Προετοιμασία Εγγράφων και Αναλυτική Λίστα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, με επισήμανση κρίσιμων παραμέτρων για την Υποβολή Προσφοράς.
 • Απαρίθμηση & Έλεγχος όλων των απαιτούμενων Δικαιολογητικών καθώς και της Τεχνικής / Οικονομικής προσφοράς κτλ.
 • Έλεγχος συνδεσιμότητας στον ΕΣΗΔΗΣ και επαλήθευση κωδικών.
 • Συμπλήρωση Αναγκάιων Εντύπων [Υπεύθυνες Δηλώσεις, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά καθώς και Φύλλα συμμόρφωσης, Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) & Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)].
 • Ηλεκτρονική Επισύναψη (upload αρχείων) όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς (πληροφοριακό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, cosmoONE & iSupplies).
 • Συμπλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος [Καταχώρηση απαντήσεων απαίτησης στα αντίστοιχα πεδία, Αναγκαίες παραπομπές (φύλλα συμμόρφωσης), Καταχώρηση Προσφερόμενων Τιμών, Δημιουργία συστημικών εκτυπώσεων οικονομικής και τεχνικής προσφοράς].
* Δυνατότητα Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής ή σε περίπτωση που ήδη υπάρχει, δωρεάν Έλεγχος εγκυρότητας και ισχύος.

Επιπροσθέτως παρέχονται:

 • Παροχή οδηγιών για την ορθή δημιουργία του φυσικού φακέλου που κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή έπειτα από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
 • Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (Αναθέτουσα Αρχή, Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών) για τυχόν διευκρινίσεις ή προβλήματα επί της διαδικασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο.
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση λοιπών συμπληρωματικών δικαιολογητικών - διευκρινήσεων, επικαιροποιημένων εγγράφων που τυχόν ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και προδικαστικών προσφυγών.
Σε περίπτωση Κατακύρωσης:
 • Απαρίθμηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγχος και ηλεκτρονική καταχώρησή τους.
 • Καταχώρηση λοιπών δικαιολογητικών πέραν της διαγωνιστικής διαδικασίας (Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης κλπ).

  Περισσότερες πληροφορίες 2108028330, 2811756859, ή εκδηλώση ενδιαφέροντος στη Φόρμα Επικοινωνίας για να σας καλέσουμε.

  Τι είπαν οι πελάτες που μας εμπιστεύθηκαν:

  Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, πλέον της εκπληκτικής κατανόησης και βοήθειας που μας μεταφέρατε και αισθανθήκαμε.
  -Μουσικό Σχολείο.

  Ευχαριστουμε τους συνεργάτες σας και τις υποδείξεις σας για τις διορθώσεις για μια καλη επιτυχια!

  -Property Consultants
  Σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία που είχαμε σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή!!!
  -www.3stars.gr
  Σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία.
  -Dentalcom.