Συχνές Ερωτήσεις ΕΣΗΔΗΣ

Συχνές Ερωτήσεις ΕΣΗΔΗΣ

Τι είναι ο ΕΣΗΔΗΣ?
Τα αρχικά σημαίνουν Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, και είναι το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέσω του οποίου γίνεται η υποβολή προσφοράς από υποψήφιους προμηθευτές του Δημοσίου

Πως μπορώ να συμμετέχω σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου?
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δημόσιου τομέα είναι οι χρήστες να κατέχουν Αναγνωρισμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά από Πάροχο Πιστοποίησης διαπιστευμένο για την έκδοσή τους. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εγγράφων. Για να αποκτήσει κανείς την παραπάνω δυνατότητα είναι απαραίτητη καταρχήν η προμήθεια της κατάλληλης αξιόπιστης συσκευής (usb token). Σε αυτήν δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (qualified certificate). Στη συνέχεια απαιτείται η ορθή εγκατάσταση σε Η/Υ.

Τι σημαίνει ο όρος «ηλεκτρονική υποβολή προσφορών»?
Είναι η διαδικασία υποβολής των προσφορών από τους υποψήφιους προμηθευτές, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού ηλεκτρονικά.

Τι είναι οι Τεχνικές Προδιαγραφές που απαιτούνται σε όλους τους διαγωνισμούς?
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη εκάστοτε διακήρυξη και να καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά που απαιτούνται, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του φορέα. 

Πως γίνεται η εγγραφή στον ΕΣΗΔΗΣ?
Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος (www.promitheus.gov.gr), και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Τι πρέπει να προσέξω για την καταχώρηση προσφοράς στον ΕΣΗΔΗΣ?
Συνίσταται να γίνει από μέρους σας προσεκτική ανάγνωση της εκάστοτε διακήρυξης και να δοθεί βαρύτητα σε όλα τα σημεία του διαγωνισμού. Για παράδειγμα είναι αναγκαίο να γνωρίζετε τις αποδεκτές ημερομηνίες μέσα στις οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί τα δικαιολογητικά, ή αν χρειάζεται υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης στα δικαιολογητικά κτλ. 

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που υπάρχουν "ασάφειες σε έναν διαγωνισμό?
Για τυχόν σημεία που δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή, προτείνεται άμεση επικοινωνία της επιχείρησης με τον Φορέα Ανάθεσης, για την παροχή διευκρινίσεων. Δεδομένου ότι η διαδικασία των Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίου είναι σχετικά νέα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ακόμα και για τους ίδιους τους Φορείς Ανάθεσης Διαγωνισμών), χρειάζεται προφορική ή ακόμα καλύτερα γραπτή επικοινωνία με τον εκάστοτε αρμόδιο - συντάκτη της διακήρυξης όσον αφορά στην επίλυση αποριών ή τυχόν διευκρινίσεις για προβλήματα επί της διαδικασίας.

Μετά την υποβολή προφοράς μπορώ να αλλάξω τις τιμές?
Η υποβολή της προσφοράς στο πληροφοριακό σύστημα είναι οριστική και δεν μπορεί να αλλάξει κανένα αναγραφόμενο στοιχείο μετέπειτα.

Μπορεί κάποιος να δει τι τιμές έχω δηλώσει?
Μόνο αφού γίνει η αποσφράγιση των τεχνικών/ οικονομικών προσφορών, θα έχουν όλοι πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα για έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων και για διενέργεια τυχόν ένστασης ή προσφυγής. 

Τι προετοιμασία θα χρειαστεί για να συμμετάσχω σε ένα Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό?
Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα, να προετοιμαστούν έγκαιρα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής και του σχετικού αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να εκπαιδευτούν σχετικά προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχή συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Τι είναι οι κωδικοί CPV?
Το CPV (Common Procurement Vocabulary) είναι ένα σύστημα ενιαίας ταξινόμησης για δημόσιους διαγωνισμούς που τυποποιεί τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό οι δημόσιες συμβάσεις έχουν κωδικοποίηση βάσει λεξιλογίου. Η χρήση του CPV είναι υποχρεωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Φεβρουαρίου 2006. Δείτε εδώ αναλυτικά το λεξιλόγιο CPV https://simap.ted.europa.eu/cpv.

Τι είπαν οι πελάτες που μας εμπιστεύθηκαν:

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία! Είστε πολύ εξυπηρετικοί, άμεσοι, συνεργάσιμοι.
-Chania Car and Trucks.

Σας ευχαριστούμε για το προσωπικό σας ενδιαφέρον που επιμένετε να διατηρείτε για την περίοδο που υποστηρίξατε τη συμμετοχή μας για τον διαγωνισμό του Μ.Σ.

-Εμπόριο Ειδών Διατροφής.

Ευχαριστουμε τους συνεργάτες σας και τις υποδείξεις σας για τις διορθώσεις για μια καλη επιτυχια!

-Property Consultants

Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση Εξυπηρέτηση σας.

-Εταιρεία Υπηρεσιών Logistics