Πιστοποίηση του Κέντρου Επενδύσεων [Blackbird Group] σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα ISO


Η εταιρεία Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Business Consultants Group] εφαρμόζει σύστηματα ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015. Η εταιρεία μας εμπιστεύθηκε την τεχνική επάρκεια του Φορέα της BQC και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης: 

 

ISO 9001:2015, διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 45001:2018, διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

ISO 14001:2015, διεθνές Πρότυπο Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος είναι η δραστηριοποίηση στον τομέα της Συμβουλευτικής Επιχείρησεων, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πληροφορικής/ Υπηρεσίες Ψηφιακής Υπογραφής.

Οι υπηρεσίες για τις οποίες η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί κατά τα παραπάνω συστήματα ISO καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

 

  


 

powered by: criton