ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Αναλαμβάνουμε πλήρως την υποστήριξη επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου. Η διαδικασία υποβολής προσφοράς λαμβάνει χώρα μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν στην ολοκληρωμένη καταχώρηση όσων απαιτούνται ώστε να συμμετάσχει μια επιχείρηση σε ένα Διαγωνισμό Δημοσίου.


Αναλυτικά η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την υποστήριξη για Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου (εμπειρία άνω των 5 ετών - Ενδεικτικό Πελατολόγιο) ως εξής:
 

Έλεγχος των δικαιολογητικών ως προς την ορθότητα της Ψηφιακής Υπογραφής.

Ηλεκτρονική Επισύναψη όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς (πληροφοριακό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ).

Καταχώρηση απαντήσεων απαίτησης στα αντίστοιχα πεδία του πληροφοριακού συστήματος και συμπλήρωση των αναγκαίων παραπομπών (φύλλα συμμόρφωσης).

Δημιουργία συστημικών εκτυπώσεων οικονομικής και τεχνικής προσφοράς.

Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (Αναθέτουσα Αρχή, Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών) για τυχόν διευκρινίσεις ή προβλήματα επί της διαδικασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Οριστική υποβολή της προσφοράς ηλεκτρονικά.

Καταχώρηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης κλπ) σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.


  Περισσότερες πληροφορίες στα 2118505001, 2108028330, 2811756859,και 2810823002, ή εκδηλώση ενδιαφέροντος στη Φόρμα Επικοινωνίας για να σας καλέσουμε.

  Τι είπαν οι πελάτες που μας εμπιστεύθηκαν:

  Σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία.
  -Dentalcom.
  Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, πλέον της εκπληκτικής κατανόησης και βοήθειας που μας μεταφέρατε και αισθανθήκαμε.
  -Μουσικό Σχολείο.

  Σας ευχαριστούμε για το προσωπικό σας ενδιαφέρον που επιμένετε να διατηρείτε για την περίοδο που υποστηρίξατε τη συμμετοχή μας για τον διαγωνισμό του Μ.Σ.

  -Εμπόριο Ειδών Διατροφής.

  Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση Εξυπηρέτηση σας.

  -Εταιρεία Υπηρεσιών Logistics