espa
company logo

Ψηφιακή Υπογραφή

Διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων στην Ελλάδα

Oct 26th 2023 2:24pm

Κρατικές προμήθειες είναι οι αγορές που πραγματοποιούν οι διάφοροι φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία, Νοσοκομεία, ΕΛΑΣ, ΓΕΣ, Πυροσβεστικό σώμα κτλ), οι τοπικές αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες) και οι ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος (είδος διαγωνιστικής διαδικασίας). Οι αγορές αυτές αφορούν τόσο σε αγαθά, όσο και σε υπηρεσίες και έργα που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία των φορέων.

Τα ποσά που δαπανώνται κάθε χρόνο από τους δημόσιους φορείς για την κάλυψη παγίων και λειτουργικών αναγκών μέσω της προμήθειας υλικών είναι τεράστια και για το λόγο αυτό προκειμένου το Δημόσιο να επιλέξει το κατάλληλο προϊόν πραγματοποιεί έρευνα πηγών προμηθείας, καλώντας τους υποψήφιους Προμηθευτές με τη μορφή διαγωνισμού να υποβάλουν τις προσφορές τους.

Για να διασφαλιστεί η αναγκαία διαφάνεια και αξιοπιστία κατά τη διαδικασία της σύναψης των σχετικών συμβάσεων του δημοσίου, ισχύουν τρεις θεμελιώδεις αρχές:

> Η αρχή της δημοσιότητας σύμφωνα με την οποία οι αγορές του Δημοσίου πρέπει να γίνονται γνωστές στους ενδιαφερόμενους μέσω του εθνικού τύπου και της Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

> Η αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών σύμφωνα με την οποία η διαδικασία διακήρυξης, επιλογής και ανάθεσης πρέπει να βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι είναι εκ των προτέρων γνωστοί, σαφείς και κατανοητοί και ισχύουν σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

> Η αρχή της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με την οποία οι όροι του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αποκλείουν κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων ή επιχειρήσεις άλλης χώρας εισάγοντας πολιτική διακρίσεων.

Εν συνεχεία η πραγματοποίηση των δημόσιων προμηθειών χωρίζεται σε 3 φάσεις: της εκδήλωσης των αναγκών και του σχεδιασμού των προμηθειών, σε ετήσια βάση, της διακήρυξης του Διαγωνισμού και της εξεύρεσης της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς και της σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης.

 

ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του οποίου ανατίθεται περίπου το 75% των κρατικών προμηθειών. Προϋποθέτει τη δημοσίευση της πλήρους διακήρυξης και επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των υποψήφιων Προμηθευτών.

Από το 2016 οι Διαγωνισμοί Δημοσίου άνω των 60.000€ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου (ΕΣΗΔΗΣ). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια καθώς παρέχεται πλήρης πρόσβαση στα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων από όλους τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. Σήμερα πλέον οι διαγωνισμοί που υπερβαίνουν τις 30.000€ διενεργούνται ηλεκτρονικά.

Κλειστός Διαγωνισμός σύμφωνα με τον οποίο ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένους φορείς και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εντός μιας συγκεκριμένης προθεσμίας αιτήσεις συμμετοχής μαζί με έναν φάκελο "ικανότητας", που περιγράφει το προφίλ της εταιρίας. Όσοι επιλεγούν με βάση τα στοιχεία ικανότητας, λαμβάνουν γνώση της πλήρους διακήρυξης και καλούνται να υποβάλουν προσφορά.

Ανταγωνιστική διαδικασία με Διαπραγμάτευση η οποία ακολουθείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, αυστηρά ερμηνευμένες (ν. 2286/95, άρθρο 2, παρ. 13 και π.δ. 370/95, άρθρο 10), όπως λ.χ. για επείγουσες ανάγκες, για εξοπλισμό έρευνας, πειραματικά ή καλλιτεχνικά, για συμπληρωματικές προμήθειες από ήδη επιλεγμένο Προμηθευτή κτλ. και επιτρέπεται στους αναθέτοντες φορείς η απευθείας διαπραγμάτευση με τους Προμηθευτές της επιλογής τους, με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης.

Στις διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση οφείλουν να προσκληθούν τουλάχιστον τρεις (3) Προμηθευτές. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε περιπτώσεις αποτυχίας ενός Διαγωνισμού ή όταν οι τιμές κριθούν ασύμφορες και υπάρχει επείγουσα ανάγκη, οπότε συνεχίζεται ο Διαγωνισμός με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέσω της κατάθεσης νέων οικονομικών ή και τεχνικών προσφορών, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.   

Πρόχειρος Διαγωνισμός προβλέπεται για προμήθειες χαμηλού ύψους μέχρι ενός ορίου το οποίο καθορίζεται κατόπιν Υπουργικής απόφασης.  Ο πρόχειρος Διαγωνισμός δεν προϋποθέτει δημοσίευση και διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή με υποβολή έγγραφων προσφορών από τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς. Μπορεί επίσης εξ’ αρχής να ανατεθεί μια χαμηλής αξίας προμήθεια σε συγκεκριμένο Προμηθευτή, το όριο της οποία καθορίζεται και αυτό ύστερα από Υπουργική απόφαση.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΗΔΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

 

Δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί

Συνολική Αξία

Είδη

Φορείς-Αναθέτουσες Αρχές

8.859

5.352.479.143

2.969

1.093

Διενεργηθέντες Διαγωνισμοί

Υποβληθείσες Προσφορές

Οικονομικού Φορείς με Προσφορές

Εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς βάσει έτους

10.229

21.660

6.080

1.794

 


powered by: criton