Ψηφιακή Υπογραφή με χρήση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων με τη χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και πιστοποιητικού από την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA): Δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να αποκτήσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία έχει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών, πληρώντας τις προδιαγραφές «Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής-ΑΔΔΥ». Ταυτόχρονα από τον Ιούνιο του 2015 η Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και  Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA), η οποία αναπτύσσεται και συντηρείται από το Kέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ. (ΚΗΔ ΑΠΘ) για λογαριασμό του  Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet),  έχει ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής της Ε.Ε.Τ.Τ. Η ένταξη στο Μητρώο πιστοποιεί ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τη HARICA πληρούν τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 και στην οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα και να εκδώσουν σ’ αυτή αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό από τη HARICA,που θα το χρησιμοποιούν για τη δημιουργία προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Τα ψηφιακά έγγραφα που υπογράφονται με την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή είναι έγκυρα, γνήσια και ισότιμα νομικά με τα αντίστοιχα έγγραφα τα οποία φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή.

Η ψηφιακή υπογραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ανάγκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όπως για παράδειγμα για τη συμμετοχή σε προκηρύξεις/ διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), την αποστολή επίσημων βεβαιώσεων σε φοιτητές και  πτυχιούχους (μέσω γραμματειών), κ.α.

 Ποιά είναι τα βήματα για τις προσφερόμενες δυνατότητες;

 1. Να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος την ακαδημαϊκή ταυτότητα κάνοντας την αντίστοιχη αίτηση.

 2. Μόλις την παραλάβει να επισκεφτεί το σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του Κέντρου Δικτύων του Πανεπιστημίου μου για να εκδοθεί ψηφιακό πιστοποιητικό HARICA σ’ αυτή.

  1. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με μια επίσκεψη (αίτηση, ταυτοποίηση χρήστη, έκδοση πιστοποιητικού στην κάρτα) με την υποστήριξη εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Πανεπιστημίου (στην αντίστοιχη διαδικασία του «ΕΡΜΗ» τα αντίστοιχα βήματα απαιτείται να ολοκληρωθούν σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές, χωρίς να προσφέρεται επιτόπια τεχνική υποστήριξη).

  2. Το πιστοποιητικό εκδίδεται άμεσα (στην αντίστοιχη διαδικασία του «ΕΡΜΗ» απαιτούνται συνήθως 2 εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία).

  3. Δεν απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών (η αντίστοιχη διαδικασία του «ΕΡΜΗ» προβλέπει την προσκόμιση βεβαίωσης από το τμήμα Διοικητικού του Ιδρύματός μας που πιστοποιεί την υπαλληλική ιδιότητα).

 3. Να ακολουθήσει τις οδηγίες ρύθμισης της συσκευής ανάγνωσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας (καρταναγνώστης) που δίνονται εδώ.

Μόλις ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα μπορεί πλέον ο χρήστης να υπογράφει ψηφιακά έγγραφα:

 • Για την υπογραφή εγγράφων σε μορφή pdf ακολουθούνται οι οδηγίες που δίνονται εδώ.

 • Περισσότερες οδηγίες για τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών υπάρχουν στις αντίστοιχες οδηγίες εδώ.

Τι είπαν οι πελάτες που μας εμπιστεύθηκαν:

Ευχαριστουμε τους συνεργάτες σας και τις υποδείξεις σας για τις διορθώσεις για μια καλη επιτυχια!

-Property Consultants

Σας ευχαριστούμε για το προσωπικό σας ενδιαφέρον που επιμένετε να διατηρείτε για την περίοδο που υποστηρίξατε τη συμμετοχή μας για τον διαγωνισμό του Μ.Σ.

-Εμπόριο Ειδών Διατροφής.
Σας ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία που είχαμε σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή!!!
-www.3stars.gr

Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση Εξυπηρέτηση σας.

-Εταιρεία Υπηρεσιών Logistics