Διαγωνισμοί Δημοσίου

Αναλαμβάνουμε πλήρως την υποστήριξη επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου, καθώς και σε Πρόχειρους Διαγωνισμούς.

Η διαδικασία υποβολής προσφοράς σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς λαμβάνει χώρα μέσω:

 • της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).
 • της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας cosmoONE  (σουίτα εφαρμογών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών sourceONE).
 • της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν στην ολοκληρωμένη καταχώρηση όσων απαιτούνται ώστε να συμμετάσχει μια επιχείρηση σε ένα διαγωνισμό δημοσίου [με εμπειρία άνω των 5 ετών - δείτε εδώ Ενδεικτικό Πελατολόγιο].  


 


Αναλυτικά η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την Συμβουλευτική Υποστήριξη (πλήρη Διαχείριση Φακέλου) ως εξής:
 • Προετοιμασία Εγγράφων και Αναλυτική Λίστα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, με επισήμανση κρίσιμων παραμέτρων για την Υποβολή Προσφοράς. 
 • Απαρίθμηση & Έλεγχος όλων των απαιτούμενων Δικαιολογητικών καθώς και της Τεχνικής / Οικονομικής προσφοράς κτλ.
 • Έλεγχος συνδεσιμότητας στον ΕΣΗΔΗΣ και επαλήθευση κωδικών.
 • Συμπλήρωση Αναγκάιων Εντύπων [Υπεύθυνες Δηλώσεις, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά καθώς και Φύλλα συμμόρφωσης, Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) & Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)].
 • Ηλεκτρονική Επισύναψη (upload αρχείων) όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς (πληροφοριακό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, cosmoONE & iSupplies).
 • Συμπλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος [Καταχώρηση απαντήσεων απαίτησης στα αντίστοιχα πεδία, Αναγκαίες παραπομπές (φύλλα συμμόρφωσης), Καταχώρηση Προσφερόμενων Τιμών, Δημιουργία συστημικών εκτυπώσεων οικονομικής και τεχνικής προσφοράς].
* Δυνατότητα Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής ή σε περίπτωση που ήδη υπάρχει, δωρεάν Έλεγχος εγκυρότητας και ισχύος.
 
Επιπροσθέτως παρέχονται:
 • Παροχή οδηγιών για την ορθή δημιουργία του φυσικού φακέλου που κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή έπειτα από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
 • Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (Αναθέτουσα Αρχή, Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών) για τυχόν διευκρινίσεις ή προβλήματα επί της διαδικασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο.
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση λοιπών συμπληρωματικών δικαιολογητικών - διευκρινήσεων, επικαιροποιημένων εγγράφων που τυχόν ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και προδικαστικών προσφυγών.
 Σε περίπτωση Κατακύρωσης:
 • Απαρίθμηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγχος και ηλεκτρονική καταχώρησή τους.
 • Καταχώρηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης κλπ).

  Περισσότερες πληροφορίες στα 2118505001, 2108028330 ή εκδηλώση ενδιαφέροντος στη Φόρμα Επικοινωνίας για να σας καλέσουμε.

  Useful (χρήσιμα) Links.

  Ενημερωθείτε για τα Νέα.

  Απλά και Κατανοητά.

  Τι είπαν για εμάς οι πελάτες μας...

  Σας ευχαριστούμε για το προσωπικό σας ενδιαφέρον που επιμένετε να διατηρείτε για την περίοδο που υποστηρίξατε τη συμμετοχή μας για τον διαγωνισμό του Μ.Σ.

  -Εμπόριο Ειδών Διατροφής.
  Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία! Είστε πολύ εξυπηρετικοί, άμεσοι, συνεργάσιμοι.
  -Chania Car and Trucks.
  Σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία.
  -Dentalcom.

  Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση Εξυπηρέτηση σας.

  -Εταιρεία Υπηρεσιών Logistics